© 2014 pactum

Czy konieczny jest akt notarialny?

Zarząd spółki, której akcje posiadam, planuje podwyższenie kapitału zakładowego. W związku z tym podejmuje różne uchwały. Ostatnio zapadła jedna dotycząca ceny emisyjnej, co do której potrzebna jest zgoda rady nadzorczej. Czy należy ją wyrazić w formie aktu notarialnego?

EKSPERT WYJAŚNIA

Nie. Żeby taka zgoda była ważna, nie musi być wyrażona w formie aktu notarialnego. Uchwała zarządu, podjęta w granicach statutowego upoważnienia, zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o ile przepisy lub upoważnienie udzielone mu nie zawierają odmiennych postanowień. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej. Przepis wyraźnie mówi, że taka uchwała powinna być podjęta w formie aktu notarialnego. Nie wprowadza takiego warunku w odniesieniu do zgody rady nadzorczej.Do formy zgody znajdują zastosowanie przepisy o podejmowaniu uchwał przez radę nadzorczą, tj. art. 388, 389 i 391 kodeksu spółek handlowych. Z ich postanowień wynika, że wystarczy podjęcie uchwały i jej zaprotokołowanie. Nie ma potrzeby, by uchwała rady nadzorczej zapadała w formie aktu notarialnego. Potwierdza to rozwiązanie, zgodnie z którym wyłącznie uchwała zarządu dla swej ważności musi mieć formę aktu notarialnego.

PODSTAWA PRAWNA   Art. 446 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Gazeta Prawna Nr 132 (2002) z dnia: 10.07.2007
Autor: Ewa Bednarek