© 2014 pactum

Czy jeden pełnomocnik może reprezentować kilku akcjonariuszy?

Za dwa tygodnie ma odbyć się walne zgromadzenie spółki, której akcje posiadam. W tym czasie muszę wyjechać za granicę w sprawach służbowych i z tego powodu nie będę mógł w nim uczestniczyć. Nie mam czasu szukać dla siebie pełnomocnika. Mój kolega jest w podobnej sytuacji i udzielił pełnomocnictwa pewnej osobie. Czy może ona reprezentować także mnie?

EKSPERT WYJAŚNIA

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Postanowienia statutu spółki nie mogą wyłączać ani w inny sposób ograniczać prawa akcjonariusza do korzystania z pełnomocnika w zakresie reprezentowania go na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Jedna osoba może być pełnomocnikiem kilku akcjonariuszy. Niedopuszczalna jest jednak sytuacja odwrotna, tzn. jeden akcjonariusz nie może mieć kilku pełnomocników. Z przepisów wynikają pewne ograniczenia dotyczące osób, którym ma być powierzona rola pełnomocnika. Zgodnie bowiem z ich postanowieniami, członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Jednak w omawianym przypadku nie ma takiego problemu.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelnik może udzielić pełnomocnictwa osobie, która ma na tym samym walnym zgromadzeniu reprezentować innego akcjonariusza. Powinien też pamiętać o tym, że od każdego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna Art. 412 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Gazeta Prawna Nr 98 (1968 z dnia: 22.05.2007
Autor: Krzysztof Kęciak