© 2014 pactum

Czy członek zarządu może być ukarany?

Dowiedziałem się, że jedna z osób, które zadeklarowały wniesienie wkładu do nowo tworzonej spółki akcyjnej, otrzymała akcje na okaziciela zanim wniosła cały wkład. Jest ona bliskim krewnych członka zarządu, który podjął decyzję w tej sprawie. Innym osobom powiedziano, że nie mogą dostać akcji na okaziciela przed wniesieniem pełnych wkładów. Moim zdaniem takie postępowanie narusza przepisy. Czy mam rację?

EKSPERT WYJAŚNIA

Tak. Akcjonariusz obowiązany jest do wniesienia pełnego wkładu na akcje. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje.

Terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Jednak walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do określenia terminów wpłat na akcje. Zarząd ogłasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wpłat. Pierwsze ogłoszenie powinno być dokonane na miesiąc, a drugie nie później niż na dwa tygodnie przed terminem wpłaty. Zamiast ogłoszeń mogą być wysłane wezwania listami poleconymi.

Jeżeli akcjonariusz nie dokonał wpłaty w terminie, jest on obowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut stanowi inaczej.

Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Na dowód częściowej wpłaty należy wydać imienne świadectwa tymczasowe. Dokumenty akcji imiennych mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Każdorazowa wpłata powinna być uwidoczniona na dokumentach świadectw tymczasowych i akcji imiennych. Dokumenty akcji lub świadectw tymczasowych, wydane przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, są nieważne. Za nieuprawnione wydawanie akcji na okaziciela członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą.

Ponadto członek zarządu, który dopuszcza do wydania dokumentów akcji niedostatecznie opłaconych, przed zarejestrowaniem spółki (a w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego - przed zarejestrowaniem podwyższenia) - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W takiej sytuacji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa należy złożyć do prokuratury rejonowej, która jest właściwa ze względu na miejsce zachowania się sprawcy lub wystąpienia jego skutków. Zwykle tego rodzaju przestępstwa najczęściej są popełniane w siedzibie spółki, którą jest miejscowość wskazana w umowie lub statucie spółki. Właściwym do rozpatrywania tej sprawy będzie sąd rejonowy - wydział karny.

PODSTAWA PRAWNA  Art. 329, art. 330, art. 335, art. 592, art. 483 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Gazeta Prawna Nr 98 (1968 z dnia: 22.05.2007
Autor: Ewa Bednarek