© 2014 pactum

Czy można spłacić dług w inny sposób?

Wiem, że mój wierzyciel jako jeden ze sposobów egzekucji wskazał zajęcie mojego wynagrodzenia za pracę, a jako drugi umorzenie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Wolałbym, żeby całość długu była spłacana w ten drugi sposób. Czy jest to dopuszczalne?

EKSPERT WYJAŚNIA

Tak. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby komornik dokonał zajęcia wszystkich przysługujących egzekwowanemu dłużnikowi jednostek uczestnictwa w funduszu investycyjnym.

Po pierwsze, chronić to będzie interes egzekwującego wierzyciela przed ryzykiem nieściągnięcia należności. Po drugie, zajęcie wszystkich jednostek uczestnictwa nie narusza ogólnej zasady postępowania egzekucyjnego, zapewniającej dłużnikowi najmniej uciążliwy sposób prowadzenia egzekucji, ponieważ dłużnik może zawsze doprowadzić do zaspokojenia wierzyciela oraz pokrycia kosztów egzekucyjnych przez umorzenie odpowiedniej ilości jednostek uczestnictwa objętych zajęciem.

Jeśli wśród wskazanych przez wierzyciela sposobów egzekucji nie ma mowy o jednostkach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, może pan samodzielnie dokonać ich umorzenia i przekazać wierzycielowi uzyskane w ten sposób pieniądze na pokrycie długu.

Podstawa prawna: Art. 799 par. 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Gazeta Prawna nr 80 (1950) z dnia: 24.04.2007
Autor: Krzysztof Kęciak