© 2014 pactum

Czy wystarczy jeden akt notarialny?

Przygotowujemy połączenie dwóch spółek akcyjnych. Wkrótce odbędą się połączone zgromadzenia, na których będą podjęte uchwały dotyczące połączenia. Czy takie uchwały mogą być objęte jednym aktem notarialnym?

EKSPERT WYJAŚNIA

Tak. Można zastosować tego rodzaju rozwiązanie.

Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Jednak warto pamiętać, że umowa lub statut spółki mogą przewidywać surowsze warunki i jeśli tak jest, to muszą one być spełnione. W sytuacji gdy łączą się spółki publiczne, wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością dwóch trzecich głosów, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki. W przypadku gdy w łączącej się spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Uchwała w sprawie połączenia powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy albo statutu nowej spółki. Trzeba ją umieścić w protokole sporządzonym przez notariusza.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek objęte zostały jednym aktem notarialnym. Jednak jest to możliwe jedynie w sytuacji odbycia połączonych zgromadzeń. Należy jednocześnie zadbać o to, żeby zgromadzenie wspólników każdej spółki dokonało wyboru swojego przewodniczącego. Warto pamiętać, że akt notarialny dokumentujący uchwały dwóch zgromadzeń powinien być podpisany przez dwóch przewodniczących.

Podstawa prawna: Art. 506 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). Not. mb

Gazeta Prawna nr 75 (1945) z dnia: 17.04.2007
Autor: Krzysztof Kęciak