© 2014 pactum

Czy musimy podać w świadectwie pracy informację o zajęciu?

Nasz pracownik miał kłopoty finansowe, dlatego komornik zajął część jego wynagrodzenia. Wiemy, że cała należność nie została jeszcze spłacona, a ten pracownik chce zmienić pracę. Czy w takiej sytuacji mamy jakieś obowiązki dotyczące poinformowania nowego pracodawcy o zajęciu pensji pracownika?

Tak. W przypadku gdy następuje rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który jest dłużnikiem, dotychczasowy pracodawca wpisuje wzmiankę o zajęciu należności w wydanym mu świadectwie pracy. Poza tym, jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i pracownika-dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać określone elementy. Ważne jest bowiem by był w niej oznaczony komornik, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej. Należy w niej również wskazać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornikowi ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do tego pracodawcy.

Pewne obowiązki będą ciążyły także na nowym pracodawcy. Gdy pracownik przedstawi mu świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, powinien zawiadomić o zatrudnieniu poprzedniego pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. W przypadku gdy nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, ma obowiązek zawiadomienia poprzedniego pracodawcy o jego zatrudnieniu.

Obowiązek powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy obciąża również dłużnika. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania dłużnik powinien być pouczony przy zawiadomieniu go o zajęciu wynagrodzenia za pracę.

Not. mb Podstawa prawna: Art. 884 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Gazeta Prawna nr 75 (1945) z dnia: 17.04.2007
Autor: Ewa Bednarek-Wojtal