© 2014 pactum

Czy można przyjąć inny termin?

Przygotowujemy się do zawiązania spółki jawnej. Chcielibyśmy, by jedno z postanowień umowy spółki dotyczyło terminu jej wypowiedzenia. Wolelibyśmy, by był on krótszy niż sześć miesięcy, o których mowa w kodeksie spółek handlowych. Czy możemy zastosować termin np. trzymiesięczny?

EKSPERT WYJAŚNIA

Tak. Wspólnicy mogą przyjąć w umowie spółki jawnej krótszy termin wypowiedzenia niż ten, który jest określony w przepisach kodeksu spółek handlowych, a stanowią one, że jeśli spółkę jawną zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć ją na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki.

Przyjmuje się, że jest ono dokonane z chwilą, kiedy doszło do jego adresatów w taki sposób, że mogli zapoznać się z jego treścią. Jest to w praktyce długi termin. Żeby więc uniknąć niepotrzebnego przeciągania wychodzenia ze spółki, można w jej umowie przewidzieć krótszy termin wypowiedzenia. Przepis przewidujący sześciomiesięczny termin nie ma bowiem charakteru bezwzględnie obowiązującego. Wspólnicy mają w tym zakresie swobodę kształtowania swojej sytuacji prawnej. Dlatego można w zawieranej umowie spółki przyjąć, że wspólników będzie wiązał krótszy, np. trzymiesięczny, termin wypowiedzenia, tak jak państwo tego chcecie.

PODSTAWA PRAWNA Ś Art. 56, art. 61 ustawy z 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).Ś Art. 61, art. 64 ustawy z 15 września 2000 r.Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm

GAZETA PRAWNA NR 56 (1926) z dnia: 20.03.2007
Autor: Ewa Bednarek - Wojtal