© 2014 pactum

Czy trzeba zwrócić koszty?

Wytoczyłem sprawę sądową, którą przegrałem. Najpierw zostałem zwolniony z kosztów sądowych. Jednak w wyroku sąd stwierdził, że mam zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią koszty procesu. Czy rzeczywiście muszę je zapłacić? 

EKSPERT WYJAŚNIA

W postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada odpowiedzialności za wynik sporu. W praktyce oznacza to, że strona przegrywająca obowiązana jest na żądanie strony wygrywającej zwrócić jej koszty procesu, które musiała ponieść w celu dochodzenia i obrony swoich praw. Reguła ta ma zastosowanie również do przegrywającej strony zwolnionej od kosztów sądowych, występującej w sprawie w roli powoda. Jest tak dlatego, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi. Zatem skoro osoba pozwana wygrała sprawę, a następnie w odpowiedzi na pozew zażądała zwrotu kosztów, zachodziła podstawa ich zasądzenia. Wprawdzie w przypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów, ale zdarza się to tylko wyjątkowo. Wszystko wskazuje na to, że w sprawie czytelnika nie występowały żadne okoliczności, które uzasadniałyby odstąpienie od zasady zwrotu kosztów procesu.

Nasza rekomendacja

Czytelnik powinien zwrócić drugiej stronie postępowania sądowego poniesione przez nią koszty procesu.

PODSTAWA PRAWNA o Art. 98, art. 102, art. 121 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

GAZETA PRAWNA NR 56 (1926) z dnia: 20.03.2007
Autor: Krzysztof Kęciak